AndreasenChavarria147

Материал из IrkutskWiki
Перейти к: навигация, поиск

Nadruki to znakomita metoda na rozszerzenie swoich metod reklamowych wewn?trz organizacji.

Dlatego te? wypada skusi? si? na koszulki z nadrukiem. Na nadruki przewa?nie zwr?ci uwag? ka?da zwyczajna osoba, je?li kupuje sobie kt?re? ubranie, mi?dzy innymi bluz?. Przyj??o si?, i? bluza z naszywk? jest lepsza ni? bez. St?d te? w?a?ciciele przedsi?biorstw powinni skusi? si? na koszulki z nadrukiem dla swoich podw?adnych. Wiele zalet z tego p?ynie. Zatrudnieni lepiej si? w?wczas ze sob? uto?samiaj?, co wp?ywa na zacie?niane si? zwi?zk?w pomi?dzy nimi. Zosta?o to potwierdzone podczas ankiet socjologicznych. Co wi?cej osoby przybywaj?ce spoza firmy lepiej b?d? opiniowa? firm?, ani?eli w sytuacji, kiedy du?y odsetek pracownik?w ubrany jest jak im si? podoba. ?le to wp?ywa na ca?o?ciowy wizerunek przedsi?biorstwa. St?d te? potrzeba zadba? o odzie? reklamow? i wyposa?y? swoich pracownik?w w mi?dzy innymi jednakowe bluzy z symbolem firmy. Najkorzystniej, je?li technik?, w kt?rej b?d? sporz?dzone nadruki, b?dzie haft komputerowy. Sprawdza si? on lepiej ni? przeci?tny sitodruk. Jest jak wiadomo solidniejszy, wi?c dobrze si? trzyma, poza tym wizualnie jest ?adniejszy, co tak?e przek?ada si? na pozytywne postrzeganie organizacji przez klient?w. Haft komputerowy jest jak wiadomo znacznie dro?sz? technologi?, jednak nie wypada szcz?dzi? funduszy na jak?kolwiek posta? promocji.